Mechatronik (Bachelor of Science)

Regelstudienzeit 7 Semester
Darmstadt
Wintersemester
DE
keine Zulassungsbeschränkung, NC-freier Studiengang
8-wöchiges Praktikum bis zum Ende des 2. Semesters